winnaar 2008
grote Maaskantprijs
Adri Duivesteijn


Adri Duivesteijn
Adri DuivesteijnBij de gratie van het conflict
Bouwen, wonen en sturen in het tijdperk van de stuifzandsamenleving


Auteur Ed Taverne
Rotterdam-Maaskantprijs - Adri Duivesteijn
Isbn 978 90 8506 651 4

juryleden

Geert Dales
Bregtje van der Haak
Erik de Jong
Liesbeth van der Pol
Rudy Stroink

reader
Cilly Jansen  2008-juryrapport-adri-duivesteijn.pdf

website
www.adriduivesteijn.nl“Hij slaagt er telkens in om nieuwe en polemische, zo niet rebelse, richtingen in de discussie over rol en betekenis van architectuur in te slaan vanuit de architectuur én de maatschappelijke realiteit. Bovendien weet hij zijn ideeën manifest te maken door baanbrekende experimenten in het bouwproces.”

Adri Duivesteijn is de excellente kandidaat voor de Rotterdam-Maaskantprijs. Hij slaagt er telkens in om nieuwe en polemische, zo niet rebelse, richtingen in de discussie over rol en betekenis van architectuur in te slaan vanuit de architectuur én de maatschappelijke realiteit. Bovendien weet hij zijn ideeën manifest te maken door baanbrekende experimenten in het bouwproces.

In Adri Duivesteijn ziet de jury iemand die zich onmiskenbaar persoonlijk onderscheidt door de wijze waarop hij, in de weerbarstige complexiteit waarin architectuur ontstaat, discussie op gang brengt. Daarbij geeft hij telkens blijk van nieuwe inzichten die voortkomen uit een hoge mate van speculatief denken en zet hij aan tot de nodige creativiteit. Met de toekenning van de Rotterdam-Maaskantprijs aan Adri Duivesteijn wil de jury een signaal geven aan iedereen die zich bezighoudt met de kwaliteit van architectuur en openbare ruimte; met aan name bestuurders. Wanneer goede architectuur het resultaat is van goed opdrachtgeverschap, zijn vasthoudende, onconventionele bestuurders als Duivesteijn onontbeerlijk.

Adri Duivesteijn beziet architectuur en stedenbouw consequent als een culturele opgave, vanuit een breed perspectief binnen de maatschappelijke context. Kenmerkend zijn de lange lijnen die hij trekt vanuit de Nederlandse volkshuisvestingsgeschiedenis sinds eind jaren '70, waarbij de emancipatie van burgers een belangrijke rol speelt. Daarbij komt zijn inhoudelijke visie op de ordening van stad en land altijd vóór de politiek.

Hij slaagt er telkens in een weg te vinden in het eeuwige dilemma van architectuur tussen enerzijds brede publieke betrokkenheid en anderzijds de vakmatige inbreng van architecten. Het consequent betrekken van mensen voor wie wordt gebouwd, zonder te vervallen in populisme door hen het architectenpotlood in handen te geven, vindt de jury een bijzondere kwaliteit in het denken en handelen van Adri Duivesteijn.