top of page
Grote Maaskantprijs
2024

Winnaar

NL2120

NL2120

"Dit jaar wordt de Grote Maaskantprijs toegekend aan een collectief van wetenschappers, overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren achter het project NL2120. NL2120 biedt een inspirerend vergezicht op de klimaat-adaptieve, natuur-inclusieve en CO2-neutrale ruimtelijke inrichting van Nederland."

Juryleden 2024

Sanne van den Breemer

Onno Dwars

Meta Knol

Ekim Tan 

Co Verdaas

Download juryrapport (NL)

Download jury report (EN)
(if available)

De jury van de Grote Maaskantprijs kent de prijs toe aan het collectief NL2120 voor de wijze waarop het een steekhoudende ruimtelijke toekomstvisie ontwikkelt en voortzet in regionale projecten. Het collectief bundelt kennis, beleid en ondernemerschap om urgente ruimtelijke transities vorm te geven. Zij laat zien dat het vormgeven aan complexe samenwerkingen daarvoor essentieel is en markeert daarmee het begin van een nieuw planologisch, stedenbouwkundig en architectonisch tijdperk. Het collectief ontvangt de Grote Maaskantprijs als beloning en als aanmoediging voor deze aanpak.

 

Het collectief NL2120 agendeert op inspirerende en visuele wijze de noodzaak en de kansen van integrale gebiedsontwikkeling gebaseerd op duurzame en klimaatbestendige land- en watersystemen. Het eerste initiatief vanuit Wageningen University & Research (WUR) bestaat uit een rapport en kaart. Dit lange termijnperspectief voor Nederland vormt de basis voor verder uitgewerkte regionale visies in de Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen en regio Vallei & Veluwe.

 

Met het oprichten van een consortium van kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, groene maatschappelijke organisaties en overheden, heeft NL2120 een schaalsprong doorgezet. In 2023 ontving het consortium een toekenning uit het Nationaal Groeifonds, een fonds dat door de rijksoverheid is ingesteld voor het stimuleren van een duurzame structurele economische groei. Naast de op uitvoering gerichte regionale uitwerkingen, is hiermee een kennisprogramma opgezet.

 

NL2120 stimuleert systemische veranderingen; niet alleen in ruimtelijk ontwerp, maar ook in de transitie naar een duurzaam, toekomstbestendig economisch systeem. Deze integrale aanpak past in het idee van Brede Welvaart, waarin wordt gestreefd naar meer natuur, groene steden, schone lucht en water, een gezonde bodem en meer welzijn, gezondheid en levensgeluk, zowel voor de bewoners van nu, als die in de toekomst, zowel voor de bewoners hier, als elders op de planeet.

 

Wereldwijd staat immers de leefbaarheid onder druk. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en afname van biodiversiteit liggen aan de basis van urgente ruimtelijke opgaven. NL2120 biedt een realistische bijdrage aan de noodzakelijke transities van stad, regio en delta op basis van natuurgerichte oplossingen. De resultaten van het project en de regionale toepassingen zijn ook internationaal relevant: NL2120 laat zien dat Nederland een vooraanstaande rol kan blijven spelen als proeftuin voor delta’s in andere delen van de wereld.


Op vrijdag 22 november 2024 neemt het collectief achter NL2120 de Grote Maaskantprijs 2024 in ontvangst. 

De initiatiefnemers van NL2120 zijn Tim van Hattum, Michaël van Buuren, Bertram de Rooij, Martin Baptist en Stijn Reinhard. Samen met Xiaolu Hu, Sabine van Rooij, Nico Polman, Sander van den Burg, GerJan Piet, Tom Ysebaert, Brenda Walles, Jeroen Veraart, Wieger Wamelink, Bram Bregman, Bram Bos & Trond Selnes publiceerden zij in december 2019 “Een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120”, vanuit Wageningen University & Research.

 

Vanuit deze inspiratie is door Arjan Berkhuysen, ondersteund door Bureau Stroming en P2, het consortium NL2120 opgericht dat in 2023 een toekenning ontving uit het Nationaal Groeifonds om de toepassing van nature based solutions op te schalen. Dit consortium bestaat uit Stichting Ecoshape (een vertegenwoordiging van Boskalis, van Oord, Arcadis, HKV, RHDHV, Sweco, Witteveen+Bos e.a.), de provincie Fryslân, de gemeentes Dordrecht en Rotterdam, Staatsbosbeheer, de kennisinstellingen Deltares, Wageningen University & Research, TU Delft, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en een brede reeks natuurorganisaties (ARK Rewilding NL, De Noordzee, IUCN NL, IVN, Natuur & Milieu, Natuur & Milieu Federaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming en WNF) en de opleidingsinstellingen COE Groen, Deltaplatform en Yuverta/Aeres. Daaruit voortgekomen is het kennisprogramma NL2120 onder leiding van Alex Hekman en het bestuur. 

bottom of page